Sunn O))) - Decay2 (Nihil's Maw) Lyrics


Devil's Candy Soundtrack Lyrics

Sunn O))) - Decay2 (Nihil's Maw) Lyrics
Sri-suka uvaca
Tatas canu-dinam dharmah
Satyam saucam ksama daya
Kalena balina rajan
Nanksyaty ayur balam smrtih

Vittam eva kalau nrnam
Janmacara-gunodayah
Dharma-nyaya-vyavasthayam
Karanam balam eva hi

Dampatye bhirucir hetur
Mayaiva vyavaharike
Stritve pumstve ca hi ratir
Vipratve sutram eva hi

Lingam evasrama-khyatav
Anyonyapatti-karanam
Avrttya nyaya-daurbalyam
Panditye capalam vacah

Anadhyataivasadhutve
Sadhutve dambha eva tu
Svikara eva codvahe
Snanam eva prasadhanam

Dure vary-ayanam tirtham
Lavanyam kesa-dharanam
Udaram-bharata svarthah
Satyatve dharstyam eva hi

Daksyam kutumba-bharanam
Yaso rthe dharma-sevanam

Evam prajabhir dustabhir
Akirne ksiti-mandale
Brahma-vit-ksatra-sudranam
Yo bali bhavita nrpah

Praja hi lubdhai rajanyair
Nirghrnair dasyu-dharmabhih
Acchinna-dara-dravina
Yasyanti giri-kananam

Saka-mulamisa-ksaudra-
Phala-puspasti-bhojanah
Anavrstya vinanksyanti
Durbhiksa-kara-piditah

Sita-vatatapa-pravrd-
Himair anyonyatah prajah
Ksut-trdbhyam vyadhibhis caiva
Santapsyante ca cintaya

Trimsad vimsati varsani
Paramayuh kalau nrnam

Ksiyamanesu dehesu
Dehinam kali-dosatah
Varnasramavatam dharme
Naste veda-pathe nrnam

Pasanda-pracure dharme
Dasyu-prayesu rajasu
Cauryanrta-vrtha-himsa-
Nana-vrttisu vai nrsu

Sudra-prayesu varnesu
Cchaga-prayasu dhenusu
Grha-prayesv asramesu
Yauna-prayesu bandhusu

Anu-prayasv osadhisu
Sami-prayesu sthasnusu
Vidyut-prayesu meghesu


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous