Kas Aizliegt Var To Lyrics by 100. Debija


100. Debija Lyrics

Kas Aizliegt Var To Lyrics
E hee hee hei
Tu smaidi bet garâm man ej
Hee hei
Es jûtu sirds asaras lej
Hee hei
Es ceru kâdreiz mainît kaut ko
Kas var tagad aizliegt to

Es gaidîðu vienmçr
Tavus glâstus nezûdi vçl
Paliec man sî laika nav þçl nemaz
Jûtu Tevi
Sajauc prâtu mîlâ tas kvçl

Viss sagriezies gaisâ
Tuvâk cieði blakus kad nâc
Mîlas jûrâ laiva grimt sâk
Es tikai vçlos
Apskaut Tevi
Kas notiks tad


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous