Long Long Ago 20th Century Lyrics by Tadao Sakai


Tadao Sakai Lyrics

Long Long Ago 20th Century Lyrics
Midori nasu daichi
Shikyo rihori no hana
Shiroi sudahana to
Kareri na sakura gaii
Mada hito no ume ni
Nuku mori ga atte
Mada umi no iro ga
Kobaruto no jidaki
Furuki ooki toki
Long long ago 20th century

Shizeru no megumi ga
Shito yo machi o sudaki
Shigeru ga irochi to
Sohieru materu no
Mada otoko da chi ga
Chikyu ni ato ga he
Mada younda da chi ga
Yasashi sa no chi da ni
Natsu kasuiki toki
Long long ago 20th century

Midori nasu daichi
Shikyo rihori no hana
Shiroi sudahana to
Kareri na sakura gaii


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous