Traditional - Nkosi Sikelel' Iafrika Lyrics


Mandela: Long Walk to Freedom Soundtrack Lyrics

Traditional - Nkosi Sikelel' Iafrika Lyrics
(Xhosa)Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
(Zulu)Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

(Xhosa)Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
(Zulu)Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

(Sesotho)Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho

(Sesotho) Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho

(Sesotho)O se boloke, O se boloke,
O se boloke Morena (O se boloke)
setjhaba sa heso
setjhaba sa Africa

(Sesotho)O se boloke, O se boloke,
O se boloke Morena (O se boloke)
setjhaba sa heso
setjhaba sa Africa

(Xhosa)Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
(Zulu)Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

(Sesotho)Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho
(Sesotho)Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho

(Sesotho)O se boloke, O se boloke,
O se boloke Morena (O se boloke)
setjhaba sa heso
setjhaba sa Africa

(Zulu)Woza Moya (woza moya),
?Woza Moya (woza moya),
Woza Moya, Oyingcwele
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo

(Zulu)Woza Moya (woza moya),
Woza Moya (woza moya),
Woza Moya, Oyingcwele
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo

O fedise dintwa le matshwenyeho

(Sesotho)O se boloke, O se boloke,
O se boloke Morena (O se boloke)
setjhaba sa heso
setjhaba sa Africa

(Sesotho)O se boloke, O se boloke,
O se boloke Morena (O se boloke)
setjhaba sa heso
setjhaba sa Africa

(Xhosa)Nkosi sikelel' iAfrika?
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,?
(Zulu)Yizwa imithandazo yethu,?
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

(Sesotho)Morena boloka setjhaba sa heso,?
O fedise dintwa le matshwenyeho
(Sesotho)Morena boloka setjhaba sa heso,?
O fedise dintwa le matshwenyeho

(Sesotho)O se boloke, O se boloke,
O se boloke Morena (O se boloke)
setjhaba sa heso
setjhaba sa Africa

(Zulu)Woza Moya (woza moya),
?Woza Moya (woza moya),?
Woza Moya, Oyingcwele
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo

(Zulu)Woza Moya (woza moya),?
Woza Moya (woza moya),?
Woza Moya, Oyingcwele
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous