Hotaru Koi Lyrics by Mawaca


Mawaca Lyrics

Hotaru Koi Lyrics
Ho, ho hotaru koi,-
Atchi no mi zu wa nigai zo -
Kotchi no mizu wa amai zo -
Ho, ho hotaru koi,
Ho ho, yama mi chi koi
Hotaru no otosan kanemochi da
dori de oshiri ga pikapika da
Ho , ho hotaru koi
yama michi da
Hiruma wa kusaba no tsu yu no kage
-yoru wa ponpon taka chochin -
Tenjiku agari shitareba, tsun bakura -
ni sarawarebe -
Ho, ho hotaru koi,-
Atchi no mi zu wa nigaizo -
Ho , ho hotaru koi
Kot chinomi zu wa a maizo -
Ho, ho hotaru koi
yama mi chida
ando no hikari luz
o chotto mite, koi -
Ho ho hotaru koi
Ho, ho, yama mi chikoi,
ho,ho,ho,ho,ho,ho,ho
Back to: Mawaca Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous