Aþýk Veysel Þatýroðlu Lyrics


Aþýk Veysel Þatýroðlu Lyrics


Other Songs:
Bizim Eller Yaylasýna Yürümüþ
Atabarý
Keklik Ýdim Vurdular
Þu Karþýki Karlý Daðlar
Anam
Ala Gözlü Benli Dilber
Her Sabah Her Sabah
Yüklendi Barhanam (Necip)
Zamanede Bir Hal Gelmesin Baþa
Haydar Haydar
Yiðitler Silkinip Ata Binende
Uzun Ýnce Bir Yoldayým
Hacý Bektaþ
Uðurlar Olsun
Seherde Aðlayan Bülbül
Gesi Baðlarý
Sen Olmasan
Mecnunum Leylamý Gördüm
Erzincan
Selam Yaz Dostlara
Kerbela Mersiyesi
Dersini Almýþ
Ordu'nun Dereleri
Havalanma Telli Turnam
Çiðdem Der Ki Ben Elayým
Gel Ey Talip Bu Bir Esrar Ý Haktýr
Bir Küçük Dünyam Var Ýçimde
Ne Aðlarsýn Benim Zülfü Siyahým
Dostlar Beni Hatýrlasýn
Beni Hor Görme Kardaþým
Metris
Çiðdem Der Ki
Az Giderim Uz Giderim
Maraº Maraº
Ben Gidersem Sazým Sen Kal
Aslýma Karýþýp Toprak Olunca
Kapý Kitli Cüzdan Cepte Para Yok
Þu Daðlarda Kar Olsaydým
Kara Toprak
Aðlayalým Atatürk'e
Hepimiz Bu Yurdun Evlatlarýyýz
Yumma Gözün
Yüce Dað Baþýnda Kar Var
Hayal Bana Yakýn
Yeºil Ördek Gibi
Talih, Çile, Kader
Gönül Bir Güzeli Sevmiº
Türkiye'm
Sabahýnan Sabahýnan
Gelen Yok Giden Yok
Sen Bir Ceylan Olsan
Kýrat Semahý
Ekini Biçer Oldum
Sazýma
Kekliðidim Vurdular
Daðlar Seni
Güzelliðin On Par'etmez
Bu Dünyayý Kuran Mimar
Ne Ötersin Dertli Dertli
Eðer Benim Ile Gitmek Dilersen
Bir Derd Ehli Bulsam
Mühür Gözlüm
Derdimi Döksem Derin Dereye
Belli Deðil
Memlekete Destan Oldum
Bozlak
Ayrılık
Kýzýlýrmak Seni Seni
Atatürk'e Aðýt
Anlatamam Derdimi
Huma Kuºu
ªu Geniº Dünyaya
Aðgül Seni Camekanda Görmüþler
Hem Okudum Hem De Yazdým
Yol Ver Daðlar
Yeni Mektup Aldým
Halil Ýbrahim
Yastadýr Ey Deli Gönül
Takdirden Gelene Tedbir Kýlýnmaz
Gitme Turnam Vuracaklar
Senlik Benlik Nedir Býrak
Meþakkatin Adý Murat
Fýrat
Sen Aðlama Ben Aðlayým Bülbül
Kurban Olam Kalem Tutan Ellere
Dünyada Tükenmez Murat Varmýþ
Ormancý
Kahpe Felek Sana Nettim
Çökertme
Gine Mi Aðladýn Kirpikllerin Nemli
Bir Yaprak Düºse
Ne Haldayým Ala Gözün Süzenler
Dostum Beni Niçin Zar Ýncitirsin
Bir Dalda Uzamýþ (Yaman Güzel)
Mihriban
Dedim Dilber Didelerin Islanmýþ
Aþkýn Beni Elden Ele Gezdirdi
Mecnun Gibi Dolaþýrým ÇöllerdeSoundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous