Aþýk Mahzuni Þerif Lyrics


Aþýk Mahzuni Þerif Lyrics


Other Songs:
Köyüm Köyüm Yiðit Köyüm
Adem Miyim Hayvan Mýyým
Sorulmalýdýr (Bizden Selam Olsun)
Bulduðu Zaman (Gökte Yýldýz)
Yürüdü (Gittim Mahkemeye)
Gençliðe Çaðrý
Kýrma Hatýrýmý Gül Yüzlüm
Abur Cubur Adam
Softa (Bu Kafirdir Diye)
Bu Sene (Aha Gidiyorum Yine)
Yuh Yuh (Uzaktan Yakýndan)
Garip (Bu Mezarda Bir Garip Var)
Kýrklar Girdi Meydana
Sen Açtýn Yarayý
Boºu Boºuna (Mevlam Bana)
Ýnce Ýnce Kar Yaðar
Fadimem (Sevdiðim Bu Sevdan)
Kirvem
Savulsun Gitsin
Bizden Geriler (Gam Kasavet)
Yine Bahar Geldi Yaradan
Eseri Gördüm (Ben Aðlamam)
Kayalar Kadý Olurdu (Olsaydý)
Sarhoþ (Karlý Daðlar Kara Bulut)
Ben De Bir Ýnsanoðluyum
Üç Adamýn Ýþi Zor
Dönmek Zor (üç Günlük Dünya)
Kanadým Deðdi Sevdaya
Oy Babo (Elim Kolum Kelepçeli)
Belki (Kimbilir Ne Zaman)
Yaylalar (Bahar Gelir)
Durduramadým (Vardým Gittim)
Han Sarhoþ Hancý Sarhoþ
Ne Sandýn (Aylar Birbirini)
Barýþa Çaðrý (Barýþ Gelsin Daðlara)
Veysel'e Mektup
Divane Ettin Aklýmý
Hacý Bektaþ Yolu
Mini Etekli Kýzýmýz
Bahar Aylarý (Aha Geldi Geçti)
Vay Göresim Geldi (Dumanlý)
Deli Gönlüm (Gel Üzülme)
Merdo (Sana Birgün Olsun)
Az Kaldý (þu Bizim Daðlarda)
Uyan Halkým Uyan
Deðil Mi (Gel Bana Küfretme)
Gözlerin (Ceyhan Suyu)
Meclis (Bir Meclise Mihman Oldum)
Al Birini Vur Birine
Unuttu Bizi (Dört Yol Oldu)
Çingene Çingene
Þeriat (Anadolu Ýslamýyým)
Göreydim (Ah Ne Olur Bizim Köyde)
Madenciler (Kara Kuyular Derindir)
Aðrý Daðýndan Aþtým
Tavºan Nedir Ki
Cafer (Bizde Bez Koymadýn)
Öldürecek Zam Fakiri
Gidiyorum Kara Gözlüm Aðlama
Kýzýlbaþ (ýster Sövün Ýster Asýn)
Acý Günlerim
Sofu Baba (Gücenme)
Bugün Ben Þahýmý Gördüm
Yürü Bre Yürü Mervanýn Dölü
Geliyor (Hele Bakýn)
Kýrma Beni (Aziz Dostum)
Aþýk Mahsuniye Nasihat
Sivas Dramý (Allah Allah Dost)
Boþlayýn Beni (Ah Neyleyim)
Ýte Bak Ýte (Ademin Merihe Gitme)
Gam Yeme Gönül Gam Yeme
Kýran Kýrana (Yürü Bre Bol Mezarlýk)
Semah (Dem Dem Ali Dem)
Boºu Boºuna
Ýmam Rýza (Yanmýþým Sultaným)
Eþek Gibiyim (Sýrtým Bozuk)
Kerim Aða
Satýlýyor Berçenek
Bitmez Telaþým
Yiðitler (Doðudan Batýya)
Erkek Yolcu Kadýn Yoldur
Katil Amerika (Defol Git)
Salman (Dostlar Böyle Kardaº)
Ben Bir Ulu ªehirim
Yaºamaya Geldim Ben De Dünyaya
Döðüþmeyin Yiðitler
Hurman Vadisi (Gider)
Nerdesin (Sana Hasret)
Bayram Olur (ýki Gönül Bir Olunca)
Yaralý Yar (Avcýydýn Avladýn)
Duaz-ý Ýmam 2
Halim Yaman Böyle
Mükremin (Koltuðunda Þarap)
Bari Bari (Eller Bizi Duymasýn Dost)
Veysel Babam Uyan Bak
Divan (Azmile Bir Borç)
Mezarlýk (Dünya Dedikleri)
Babasýný (Bir Fakirin Hatýrýný)
Vallahi Billahi (Avcý Vurdu)
Deli (çeþit Çeþit Deli Vardýr)
Hacý Bektaþ Veli Dost
Mehmet Emmi (Bir Çift Öküz)
Ararlar Beni (Güvenme Dünyada)
Uyan Çoban Sürüde Kurt Var
Dargýn Mahkum (Darýldým Ben Sana)
Gövdeli (çýksam Baksam)
Maraþ Halký (Canana Doðru)
Ahmet Kaya'ya
Türkiye'den Dolu Dolu Selam
Çeþm-i Siyah (ýþte Gidiyorum)
ªeytan Yatar (Sülb-i Köpek)
Güzel Dostum Aramýzda Senlik
Köyün Çobaný (Kaybetti Sürüyü)
Aðlasam Mý (Mevlam Gül Diyerek)
Tatlý Yalanlar (Duydun Mu)
Bunun Neresi Yalan
Zevzek (Bir Elinde Kadeh)
Gider (Bir Koyun Sürüsü Olduk)
Kýydýk Ondandýr (Bize Layýk Bize)
Acý Doktor
Softalar (Ey Arapça Okuyanlar)
Bu Yýl Benim Yeþil Baðým Kurudu
Yürü Bre Osmanlýnýn Ovasý
Geçmiyor Günlerim Ahuzardayým
Kýrklar Semahý
Seyyah Oldum Pazar Pazar
Boºumuº (Ey Erenler)
Yorgunum Bugün (Ey Doktor)
Felek (Bir Kuº Bir Dünya)
Kurban Olduðum
Selim (Elli Yaºta Bu Ne Hal)
Bizimdir (Soyulmadýk Bir Derimiz)
Ýki Bin Yýlýna Doðru
Ey Erenler Akýp Gitsem
Kazak Abdal Gibi
Sarý Saçlým Mavi Gözlüm
Biri Daha (Avcý Sakýn)
Ýhtiyar Oldum
Elbistan Yeli
Kara Gözlüm Karlar Yaðdý
Rest (Bana Dönek Demiº)
Ben Beni (Seyyah Oldum)
Yazýk Dünyaya (Her Yaný Barut)
Dünya Dedikleri Mezarlýk Ýmiþ
Haydarý (ýtini Baðla Bari)
Nem Kaldý (Parsel Parsel)
Bas Kamyonun Kuyruðuna
Yaralý Memo (Dön Dön)
Dokunma Keyfine Yalan Dünyanýn
Hak Bana Bir Ömür Vermiº
Mustafa'nýn Kemali
Bana Yücelerden Seyreden Dilber
Veli Hoca (çok ªükür Ki)
Deneye Deneye
Metin (çaðlayanýn Alemi)
Aþk (Cehennemin Bucaðýnda)
Vah Bu Halim Ne Olacak
Delaley (Baða Girdim Baðbaný Yok)
Hacý Bektaþ (Bütün Evren Semah)
Meclis-i Meyhaneler
Aramadý Sormadýlar Beni
Uyan (Bu Uykudan)
Çoktur Efendim (Bizim Memleket)
Görün (Bana Dýþarýdan Gülen)
Mamudo Kurban Niye Doðdun
Aðýt (Tanýrlý Hüseyin)
Tersname (Sana Diyeceðim Var)
Çankaya (Selam Saldým Ankara'ya
Öyle Bir Zamana Geldik
Gül Yüzlü CananýmSoundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous