12 Pcpusdien Lyrics by 100. Debija


100. Debija Lyrics

12 Pcpusdien Lyrics
Neteikðu Tev
Kur mçs ejam
Vçl ceïð mums nav galâ
Pacieties vçl
Nevar sev
Paòemt visu bet gan jau

Varbût tur sâkums dienai
Tu brînîsies
Vai
Varbût tur nonâksim
Kur beidzas laiks

Dauzâs Tev sirds
Jûtu troksnî es ðajâ
Pagaidi mazliet lai neziòa vajâ
Turi ciet acis
Vçl never tâs vaïâ
Pusnaktî visu Tu reszçsi

Nejautâ kur
Un cik tâlu
Jau esam no mâjâm
Ko meklçjam ðeit
Ielas aizmirstas çnas zem kâjâm
Labâk bûs mums
Tâlâk dodies
Lai
Vakars zûd
Tomçr nakts jau pretîm mâj


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous