12 PcCpusdiena Lyrics by 100. Debija


100. Debija Lyrics

12 PcCpusdiena Lyrics
Neteikdu Tev
Kur mcs ejam
Vcl ceïd mums nav galâ
Pacieties vcl
Nevar sev
Paòemt visu bet gan jau
Varbût tur sâkums dienai
Tu brînîsies
Vai
Varbût tur nonâksim
Kur beidzas laiks
Dauzâs Tev sirds
Jûtu troksnî es dajâ
Pagaidi mazliet lai neziòa vajâ
Turi ciet acis
Vcl never tâs vaïâ
Pusnaktî visu Tu reszcsi
Nejautâ kur
Un cik tâlu
Jau esam no mâjâm
Ko meklcjam deit
Ielas aizmirstas cnas zem kâjâm
Labâk bûs mums
Tâlâk dodies
Lai
Vakars zûd
Tomcr nakts jau pretîm mâj


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous