ycie Za ycie (Gdy Skrzywdzisz Mnie) Lyrics by Maanam


Maanam Lyrics

ycie Za ycie (Gdy Skrzywdzisz Mnie) Lyrics
W upalne letnie popo³udnie
Drzewo stane³o nam na drodze
Z jednego pnia dwa drzewa ros³y
Przyrównaliœmy je do siebie

Sta³y mi³oœnie przytulone
Ga³¹ z ga³ezi¹ przepleciona
Gdzie on gdzie ona trudno zgadn¹æ

I usiedliœmy tu oboje
By siedzieæ tak a¿ do wieczora
Bo z dwojga jedno sie zrobi³o

Tak przemine³o dni niema³o
A drzewo stoi tak jak sta³o
Pod drzewem siedzi opuszczone
¯ywo nie¿ywe moje cia³o

Gdy skrzywdzisz mnie to zginiesz
Back to: Maanam Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous