Lyrics On Demand

All the lyrics for all your favorite artists!# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Maanam Lyrics

W Ciszy Nawet Kamień RośNie Lyrics

Wszystko ju¿ jest i to co by³o
I to co bêdzie siê zdarzy³o
Wype³za z k¹tów straszna nuda
I nic wymyœliæ siê nie uda
Jest cicho cicho tak ¿e s³ychaæ
Jak paj¹k lepk¹ tka zasadzkê
Poczekaj trochê czekaj w ciszy
Bo w ciszy nawet kamieñ roœnie
Bo w ciszy roœnie tajemnica
Sekrety schodz¹ siê z ulicy
¯eby zobaczyæ i us³yszeæ
Musisz zamieniæ ha³as w ciszê
Poczekaj pozwól mówiæ sercu
Które uwielbia cich¹ mowê
I które widzi znacznie wiêcej
Ni¿ oczy twoje roztargnione
Poczekaj trochê czekaj w ciszy
Bo w ciszy nawet kamieñ roœnie
Bo w ciszy roœnie tajemnica
Sekrety schodz¹ siê z ulicy

Back to: Maanam Lyrics
 


Soundtracks | Top Hits | One Hit Wonders
TV Themes | Miscellaneous Lyrics  © All lyrics are property and copyright of their respective authors, artists and labels. All lyrics provided for educational purposes only.
Please support the artists by purchasing related recordings and merchandise.
LyricsOnDemand.com