W Ciszy Nawet Kamieñ RoœNie Lyrics by Maanam


Maanam Lyrics

W Ciszy Nawet Kamieñ RoœNie Lyrics
Wszystko ju¿ jest i to co by³o
I to co bêdzie siê zdarzy³o
Wype³za z k¹tów straszna nuda
I nic wymyœliæ siê nie uda
Jest cicho cicho tak ¿e s³ychaæ
Jak paj¹k lepk¹ tka zasadzkê
Poczekaj trochê czekaj w ciszy
Bo w ciszy nawet kamieñ roœnie
Bo w ciszy roœnie tajemnica
Sekrety schodz¹ siê z ulicy
¯eby zobaczyæ i us³yszeæ
Musisz zamieniæ ha³as w ciszê
Poczekaj pozwól mówiæ sercu
Które uwielbia cich¹ mowê
I które widzi znacznie wiêcej
Ni¿ oczy twoje roztargnione
Poczekaj trochê czekaj w ciszy
Bo w ciszy nawet kamieñ roœnie
Bo w ciszy roœnie tajemnica
Sekrety schodz¹ siê z ulicy
Back to: Maanam Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous