Mioae Od Pierwszego Spojrzenia Lyrics by Maanam


Maanam Lyrics

Mioae Od Pierwszego Spojrzenia Lyrics
Twarze i s³owa id¹ naprzeciw
Cia³a tajemne daj¹ znaki
To co œwiete œwietym jest
Ka¿dy dotyk spe³nia sie

Jeszcze wczoraj nieznany
Poznany od niechcenia
Piekniejsza od innych
Mi³oœæ od pierwszego spojrzenia

Pomiedzy niebem a ziemi¹
Toczy sie walka o ¿ycie
To podró¿ w s³oñcu i mroku
W cierpieniu i zachwycie

Jeszcze wczoraj nieznany
Poznany od niechcenia
Piekniejsza od innych
Mi³oœæ od pierwszego spojrzenia
Back to: Maanam Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous