Kochanek Lyrics by Maanam


Maanam Lyrics

Kochanek Lyrics
Przyjd do mnie rano
Tam gdzie rosn¹ ró¿e
S³oñce jeszcze zaspane
Przyjd to mnie obudzisz

Przyjd do mnie w po³udnie
Gdy s³oñce stoi w zenicie
Zobaczysz mnie w ca³ej pe³ni
Zobaczysz w ca³ym rozkwicie

Przyjd do mnie o zmierzchu
Przyjd o zachodzie s³oñca
Wtedy pachne najpiekniej
I nie umieram z gor¹ca

Przyjd do mnie w nocy
Z za siedmiu gór i mórz
Kocham gdy mnie dotykasz
Choæ nie dotyka sie ró¿

Patrzysz na mnie patrzysz
I spokój mi burzysz
Kocham gdy dotykasz
Choæ nie dotyka sie ró¿y
Back to: Maanam Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous