Ahaha Chadasha Lyrics by Asaf Amdoursky


Asaf Amdoursky Lyrics

Ahaha Chadasha Lyrics
Eizeh shi'amum
bishvil mah bichlal ata kam baboker
ke'ilu sheyesh lecha sibah.

Ata tzarich ahavah chadashah
kazot sheta'ir otcha vetirtzeh mimcha od.

Nas'ata lefo ulesham
bishvil mah litro'ach bichlal
harei basof tit'ka od pa'am.

Ata tzarich...

Halachta leveit cholim
bishvil mah, ata harei lo mamash choleh
ulai kvar kedai lig'mor im zeh.

Lasim eizeh mashehu al harosh
bishvil lo lir'ot
eizeh bad shachor
o ulai pashut lik'shor
sakit plastik
pashut lik'shor sakit al harosh.

Ata tzarich...


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous