Anna Maria Jopek Lyrics


Anna Maria Jopek Lyrics


From the Album Farat (2003) (buy at amazon.com)
Farat
Ale jestem
Bandoska
Cyraneczka
Czarne s³owa
D³on zanurzasz we Œnie
Je¿eli chcesz
Leszek intro
Mo¿liwe
Nienasycenie
Nim s³once wstanie
Piosenka dla stasia
Szepty i £zy
Upojenie
Wszystkie cnoty
Zanim zasnê


From the Album Upojenie (2002) (buy at amazon.com)
Upojenie
Are you going with me?
Biel
By on by³ tu
Cichy zapada mrok
Czarne s³owa
Letter from home
Mania mienia
Me jedyne niebo
Piosenka dla stasia
Polskie drogi
Przyp³yw odp³yw oddech czasu
Tam gdzie nie siêga wzrok
Upojenie
Zupe³nie inna ja


From the Album Nienasycenie (2002) (buy at amazon.com)
Nienasycenie
Bo wcale nie trawa
Cichy wielbiciel
Droga na po³udnie
I pozostanie tajemnic¹
Je¿eli kochasz to nie pamiêtaj mnie
Juka
Licho
Ma³e dzieci po to s¹
Manny gram
Na d³oni
Nie wiem sk¹d to wiem
Nienasycenie
O co tyle milczenia
On wszystko o nas wie


From the Album Na D³Oni (2002) (buy at amazon.com)
Na D³Oni
Cyraneczka
Na d³oni
O dniu radosny
Pamietasz by³a jesien
Zawo³am na pomoc wszystkie ptaki


From the Album Barefoot (2002) (buy at amazon.com)
Barefoot
Bandoska
Bosa
Bukowina
Cyraneczka
Dwa serduszka cztery oczy
Kiedy bêdziesz du¿y
Kiedy mnie ju¿ nie bêdzie
Ko³ysanka rosemary
Mizerna cicha
NielojalnoϾ
Nim s³once wstanie
Szepty i £zy
Têskno mi têskno
Z powietrza


From the Album Bosa (2000) (buy at amazon.com)
Bosa
Bosa
Bukowina i
Cyraneczka
Je¿eli chcesz
Jednoczeœnie
Kiedy mnie ju¿ nie bêdzie
NielojalnoϾ
Nigdy wiêcej
Nim s³once wstanie
Szepty i £zy
Têskno mi têskno
W smudze cienia
Z powietrza


From the Album Jasnos³Yszenie (1999) (buy at amazon.com)
Jasnos³Yszenie
Dina delusi
Ja wysiadam
Jedyna ostatnia pierwsza
Kiedy bêdziesz du¿y
Ko³ysanna
Ksiê¿yc jest niemym pos³ancem
Smutny bóg
Tata
Timbuktu
Timbuktu (repryza)
Uciekaj uciekaj
Uznaj mnie za zaginion¹
Œlady po tobie


From the Album Dzisiaj Z Betleyem (1999) (buy at amazon.com)
Dzisiaj Z Betleyem
Bóg siê rodzi
Bracia patrzcie
Dzisiaj w betlejem
Gdy siê chrystus rodzi
Gdy Œliczna panna
Gdy Œliczna panna ii
Hej w dzien narodzenia
Jezus malusienki
Lulaj¿e jezuniu
Medrcy Œwiata
Mizerna cicha
Na ca³ej po³aci Œnieg
W ¯³obie le¿y
Z narodzenia pana


From the Album Szeptem (Disc 2) (1998) (buy at amazon.com)
Szeptem (Disc 2)
Ach Œpij kochanie
Ale jestem
Czas rozpaliæ piec
Dla ciebie jestem sob¹
Do widzenia teddy
Jej portret
Ko³ysanka rosemary
Ludzkie gadanie
Panienka z temperamentem
Samba przed rozstaniem
W polu lipenka
Zielono mi


From the Album Szeptem (Disc 1) (1998) (buy at amazon.com)
Szeptem (Disc 1)
Bandoska
Bezsenna noc
Cichy zapada mrok
Czas rozpaliæ piec
Dwa serduszka cztery oczy
Jeszcze poczekajmy
Moja i twoja nadzieja
Oddalasz siê
Poca³unki
Samba przed rozstaniem
Szeptem


From the Album Ale Jestem/ Awakening (1997) (buy at amazon.com)
Ale Jestem/ Awakening
Ale jestem
Ale jestem (instrumental)
Ale jestem (more acoustic version)
Awakening


From the Album Ale Jestem (1997) (buy at amazon.com)
Ale Jestem
Ale jestem
Bia³e ¯agle czarne ¯agle
Cud niepamiêci
D³on zanurzasz we Œnie
Joszko broda
Li mom poola
Nie przychodzisz mi do g³owy
Psalm
Tao
Trudno u-cha-cha
Wiem i chcê
Zanim zasnê


Other Songs:
By³am w nowym jorku
Chwila chwilozofii
Dzisiaj mnie kochasz jutro nienawidzisz
Pocztówka do Œwiêtego miko³ajaSoundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous